عارفانه ها

عارفی را دیدند مشعلی و جام آبی در دست . 

پرسیدند:کجا میروی؟

گفت: می روم با آتش، بهشت را بسوزانم و با آب جهنم را خاموش کنم تا  

مردم خدا را فقط به خاطر عشق به او بپرستند،نه به خاطر رفاه در بهشت

و ترس از جهنم !! 

/ 0 نظر / 10 بازدید